Suport Familiar

Des d’ ÀGORA ESPAI INTEGRAL entenem que molts dels problemes i patiments que hi ha avui en dia estan íntimament relacionats amb aspectes familiars.

ÀGORA ofereix un espai on poder comunicar-nos d’una manera diferent i entendre junts què ha portat al nucli familiar o algun dels seus membres a patir el sofriment que pateix i com, entre tots, podem trobar noves solucions.

Des d’ ÀGORA abordem problemàtiques relacionals que hi hagi entre els membres tant de la família nuclear com de la família més extensa.

La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen.

Introduir canvis en les relacions familiars, tenint en compte que la teràpia familiar sistèmica assumeix que qualsevol canvi que es produeixi en el sistema familiar afecta a cadascun dels seus membres, i és per això que és tan important la col·laboració de tots ells per a ajudar la persona o persones que pateixen un símptoma o malestar.

El suport familiar es adequat per:

  • Per a tractar conflictes oberts i estressants entre els membres de la família, amb o sense la presència de símptomes en un o més membres de la família.
  • També davant de trastorns psicològics o conductes disfuncionals en un o més membres de la família (sovint els canvis en aquestes relacions poden modificar el problema existent).